ประกาศราชกิจจาฯ!!!โปรดเกล้าฯ "ถอดยศทหาร-เรียกคืนเครื่องราชฯ" 7 นายทหารสัญญาบัตรผิดวินัย-ประพฤติชั่วร้ายแรง (รายละเอียด)

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานพระราชานุญาตให้ถอดยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ว่า มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้ถอดนายทหารสัญญาบัตรออกจากยศทหาร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) ยศทหาร พ.ศ.2479 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.ยศทหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2501 ประกอบระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดํารงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์ พ.ศ.2507 ข้อ 2 และข้อ 4 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทานทุกชั้นตรา ตามข้อ 6 ข้อ 7 (2) และ(4) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ.2548 จํานวน 4 ราย ดังนี้ 


1.พ.ท.โอติมหลอด เบียดนอก สังกัดกองทัพบก ตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค.2559 ซึ่งเป็นวันที่มีคําสั่งปลดออกจากราชการ เนื่องจากกระทําความผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรมาลา      

2.พ.ต.ชัยนันท์ พยุงธรรม สังกัดกองทัพบก ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย.2559 ซึ่งเป็นวันที่มีคําสั่งปลดออกจากราชการ เนื่องจากกระทําความผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรมาลา  

3.น.อ.พงษ์ณเรศ กฤษศิริไพบูรณ์ สังกัดกองทัพอากาศ ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค.2557ซึ่งเป็นวันที่มีคําพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจําคุกในความผิดฐานฉ้อโกง และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรมาลา 

4.เรืออากาศโทเสรี กอแก้ว สังกัดกองทัพอากาศ ตั้งแต่วันที่ 14 ม.ค.2558 ซึ่งเป็นวันที่มีคําพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจําคุกในความผิดฐานทําร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตายและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญจักรมาลา และเหรียญพิทักษ์เสรีชนชั้นที่ 2 ประเภทที่ 2 

ประกาศ ณ วันที่ 16 ก.พ.2560  

ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี


ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานพระราชานุญาตให้ถอดยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ว่า มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้ถอดนายทหารสัญญาบัตรออกจากยศทหาร ตามมาตรา 12 แห่งพ.ร.บ.ยศทหาร พ.ศ.2479 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.ยศทหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2501 ประกอบระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดํารงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์ พ.ศ.2507 ข้อ 2 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทานทุกชั้นตรา ตามข้อ 6 ข้อ 7 (2) และ(4) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ.2548 จํานวน 2 ราย ดังนี้ 

1.พ.ท.หญิงศิริโสภา จันทรุกขา สังกัดกองทัพบก ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ย.2559 ซึ่งเป็นวันที่มีคําสั่งปลดออกจากราชการ เนื่องจากกระทําความผิดวินัยทหารอย่างร้ายแรง ฐานทุจริตต่อหน้าที่ และฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือกตริตาภรณ์มงกุฎไทย และจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก

2.น.อ.เทวราช มังกร สังกัดกองทัพเรือ ตั้งแต่วันที่ 12 มิ.ย.2558 ซึ่งเป็นวันที่มีคําพิพากษาถึงที่สุด ในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่น ฐานร่วมกันลอบฝัง ซ่อนเร้นหรือย้ายศพเพื่อปิดบังการตาย หรือเหตุแห่งการตาย และฐานให้เข้าพักอาศัย ซ่อนเร้น หรือช่วยด้วยประการใดๆ ซึ่งคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนกฎหมายเพื่อให้พ้นจากการจับกุมและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ตริตาภรณ์ช้างเผือกตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เบญจมาภรณ์มงกุฎไทยและเหรียญจักรมาลา 

ประกาศ ณ วันที่ 28 ก.พ.2560 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ธิดารัตน์ พูลศิริ


HASTAG : 7 นายทหารสัญญาบัตรผิดวินัย  เรียกคืนเครื่องราชฯ  ถอดยศทหาร  ประกาศราชกิจจาฯ 

ติดตามข่าวอื่นๆ