เฉียบขาด เป็นใครก็ไม่ละเว้น!!! ถอดยศ-เรียกคืนเครื่องราชย์2ทหาร“พันโท-นาวาเอก” สั่งปลดออกราชการ พบทุจริตหน้าที่ ประพฤติชั่วร้ายแรง???

       ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระราชานุญาตให้ถอดยศทหาร และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้ถอดนายทหารสัญญาบัตรออกจากยศทหาร ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๐๑ ประกอบระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดํารงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๐๗ ข้อ ๒ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทานทุกชั้นตรา ตามข้อ ๖ ข้อ ๗ (๒) และ (๔) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ จํานวน ๒ ราย ดังนี้

๑. พันโทหญิง ศิริโสภา จันทรุกขา สังกัดกองทัพบก ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙

ซึ่งเป็นวันที่มีคําสั่งปลดออกจากราชการ เนื่องจากกระทําความผิดวินัยทหารอย่างร้ายแรง ฐานทุจริตต่อหน้าที่ และฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือกตริตาภรณ์มงกุฎไทย และจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก

 

๒. นาวาเอก เทวราช มังกร สังกัดกองทัพเรือ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นวันที่มีคําพิพากษาถึงที่สุด ในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่น ฐานร่วมกันลอบฝัง ซ่อนเร้น หรือย้ายศพเพื่อปิดบังการตาย หรือเหตุแห่งการตาย และฐานให้เข้าพักอาศัย ซ่อนเร้น หรือช่วยด้วยประการใด ๆ ซึ่งคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนกฎหมายเพื่อให้พ้นจากการจับกุมและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ตริตาภรณ์ช้างเผือกตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เบญจมาภรณ์มงกุฎไทยและเหรียญจักรมาลา

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

ผู้รับสนองพระราชโองการ

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ

รองนายกรัฐมนตรี


       อย่างไรก็ตามตรวจสอบพบว่า นาวาเอกเทวราช ได้ร่วมกับแรงงานพม่าภายในบ้านฆ่าส.ต.อ.ภูมินทร์ และนำศพฝังไว้ภายในบ้านในท่ายืนตาย พร้อมกับรถจักรยานยนต์ของผู้ตายด้วย ซึ่งคดีดังกล่าวเป็นคดีอุกฉกรรจ์ และเกี่ยวพันกับขบวนการค้ามนุษย์  โดยพ.ต.ท.ไพโรจน์ โนรี พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เคยเปิดเผยถึงคดี น.อ.เทวราช ผู้ต้องหาร่วมกับพวกฆ่าฝังดิน ส.ต.อ.ภูมินทร์ บดินทร์ยศ ผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่สอด ว่า สามารถหาหลักฐานสำคัญได้มากขึ้นหลังลงพื้นที่อำเภอมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร รวมทั้งตรวจยึดรถบรรทุกดัดแปลง และจับแรงงานต่างด้าวชาวพม่า ที่ซัดทอดถึง น.อ.เทวราช

 

       ต่อมาศาลจังหวัดแม่สอดพิพากษาประหารชีวิตนาวาเอกเทวราช มังกร อายุ 53 ปี หลังก่อเหตุฆ่าสิบตำรวจเอกภูมินทร์ บดินทร์ยศ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสายสืบ สภ.แม่สอด ที่บ้านพักของตัวเองบริเวณชุมชนสองแคว เขตเทศบาลเมืองแม่สอด จ.ตาก แต่จำเลยมีประวัติในการรับราชการดี ทำคุณงามความดีเพื่อประเทศชาติ จึงลดโทษกึ่งหนึ่งคือ ให้จำคุกตลอดชีวิต


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ศิริพงษ์ หนูแก้ว


HASTAG : เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ถอดยศ  ราชกิจจานุเบกษา  บิ๊กป้อม 

ติดตามข่าวอื่นๆ