"อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น" เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาสวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560 เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาล 5 วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นศูนย์กลางการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จ   พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็น “สุขาภิบาลท่าฉลอม” ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง อันเป็นการวางรากฐานที่สำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งร่วมชมกิจกรรมการจัดงานเนื่องใน   วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560

 

 ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
เกษวรา นาทวีไพโรจน์


HASTAG : พิธีถวายราชสักการะ  รัชกาลที่5  สถ. 

ติดตามข่าวอื่นๆ

นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการเขียนแผนที่น้ำภายใต้โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการน้ำโดยท้องถิ่นอย่างยั่งยืน