อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ธนาคารขยะรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อมฯ

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารขยะรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อมของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา) จ.สมุทรสาคร ซึ่งประกอบไปด้วยนิทรรศการแสดงผลงาน เช่น “เหลือใช้ไม่ไร้ค่า” (การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ของนักเรียนทุกระดับชั้นและคณะครู) “เก็บมาแปรเป็นเงิน” (การจำลองสถานการณ์กิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิล)  “เพลิดเพลินได้พลังงาน” (การจัดการขยะย่อยสลายด้วยเครื่องผลิตปุ๋ยหมักและก๊าซชีวภาพ Cowtec) และ “อุดมการณ์รักษ์สิ่งแวดล้อม” (การนำเสนอผลงานของลูกเสือสิ่งแวดล้อม) จากนั้น นายธนา ยันตรโกวิท รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เดินทางไปยังศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก จ.สมุทรสาคร เพื่อนำคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปลูกต้นไม้ (แสม) บริเวณป่าชายเลน ร่วมกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ตามโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน

 

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
เกษวรา นาทวีไพโรจน์


HASTAG : มศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารขยะรีไซเคิล  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สถ. 

ติดตามข่าวอื่นๆ

นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการเขียนแผนที่น้ำภายใต้โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการน้ำโดยท้องถิ่นอย่างยั่งยืน