"พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา"ทรงยกแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวพระราชดำริในหลวงร.9 ณ ที่ประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติดของสหประชาชาติ

          วันที่ 13 มีนาคม พุทธศักราช 2560 เวลา 09.30 น. ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ซึ่งช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปยังอาคารศูนย์ประชุมนานาชาติเวียนนา โดยมี พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี, นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะผู้แทนไทย เฝ้ารับเสด็จ

            จากนั้น เสด็จไปยังห้องประชุมแพลนนารี(Plenary Hall) อาคารเอ็ม ทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติดของสหประชาชาติ หรือ ซีเอ็นดี(CND) สมัยที่ 60 ซึ่งเป็นการประชุมในกรอบสหประชาชาติ โดยสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเอ็นโอดีซี(UNODC) จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-17 มีนาคมนี้ เพื่อให้ประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการฯ, ประเทศสมาชิกสหประชาชาติอื่นๆ, ผู้แทนกลุ่มประเทศเอเชียและแปซิฟิก, สหภาพยุโรป, กลุ่มประเทศแอฟริกา, กลุ่มประเทศละตินอเมริกาและแคริบเบียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสหประชาชาติ รวมทั้งผู้แทนภาควิชาการและภาคประชาสังคม ได้หารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก ตลอดจนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของโลกอย่างสมดุลและบูรณาการ โดยการประชุมฯปีนี้ เน้นการติดตามการปฏิบัติตามอนุสัญญาควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศและการปฏิบัติตามปฏิญญาทางการเมือง และแผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในการต่อต้านปัญหายาเสพติดที่ครอบคลุมทั้งด้านการลดอุปสงค์และอุปทานยาเสพติด รวมทั้งการติดตามผลการดำเนินงานตามเอกสารผลลัพธ์การประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษ ว่าด้วยปัญหายาเสพติดโลก ในปีคริสตศักราช 2016 นอกจากนี้ มีการประชุม Youth Forum, การประชุมทวิภาคีหรือพหุภาคี และกิจกรรมคู่ขนานด้วย

 

          โอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในฐานะทูตสันถวไมตรีของยูเอ็นโอดีซี มีพระดำรัสเกี่ยวกับการหาหนทางเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยคำนึงถึงสภาพความเป็นอยู่และวิถีชีวิตอย่างแท้จริงของผู้คนในแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ ทรงยกตัวอย่างแนวทางการพัฒนาทางเลือกตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงให้ความสำคัญต่อสภาพปัญหาและความเป็นอยู่ที่แท้จริงของราษฎรชาวไทยภูเขา ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่สูงอันห่างไกล

           เวลา 16.43 น. เสด็จไปยังห้องผู้อำนวยการบริหารสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเอ็นโอดีซี ประทานพระวโรกาสให้ นายยูริ เฟโดทอฟ(Mr.Yuri Fedotov) ผู้อำนวยการบริหารฯ เฝ้าถวายประกาศนียบัตร สำหรับตำแหน่งทูตสันถวไมตรี ด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตามคำกราบทูลเชิญของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ โอกาสนี้ มีพระปฏิสันถารกับ นายยูริ เฟโดทอฟ และผู้บริหารของยูเอ็นโอดีซี เกี่ยวกับแนวทางในการที่จะทรงปฏิบัติพระภารกิจในฐานะทูตสันถวไมตรีดังกล่าวด้วย


           จากนั้น เสด็จไปยังบริเวณโรทุนด้าฮอล์(Rotunda Hall) ทรงเปิด นิทรรศการพิเศษ เพื่อนำเสนอกระบวนการพัฒนาทางเลือกในบริบทของประเทศไทย เพื่อถวายเป็นราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยมีหม่อมเจ้าภีศเดชรัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง พร้อมคณะผู้แทนไทย เฝ้ารับเสด็จ สำหรับนิทรรศการนี้ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงยุติธรรม จัดขึ้นในระหว่างสมัยการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติดของสหประชาชาติ สมัยที่ 60 ภายใต้แนวความคิดที่ว่าการพัฒนาทางเลือก อันเป็นแนวทางที่สหประชาชาติรับรอง และยูเอ็นโอดีซี ได้ส่งเสริมให้นานาประเทศนำไปปรับใช้ เพื่อแก้ไขปัญหาการปลูกพืชเสพติดนั้น มีจุดเริ่มต้นขึ้นมาจากบริบทของประเทศไทย ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวแก่ชาวเขา ทดแทนการปลูกฝิ่น จนเกิดเป็น โครงการหลวงซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยประสบความสำเร็จในการผลักดันให้สหประชาชาติรับรอง หลักการพัฒนาทางเลือกของสหประชาชาติส่งเสริมให้ประเทศต่างๆนำไปปฏิบัติ เพื่อลดอุปทานยาเสพติดโลกอย่างยั่งยืน โดยแบ่งพื้นที่นิทรรศการเป็น 4 ส่วน ภายใต้แนวคิด ศาสตร์แห่งความสุข : จากศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อให้ประชาคมโลกได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน ในแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงริเริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2489 ทรงมุ่งเน้นการแก้ปัญหาอันเป็นพื้นฐานของความยากจน โดยเพิ่มทางเลือกในการทำมาหากิน ให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ทั้งด้านการจัดการแหล่งน้ำ การสาธารณสุข และการศึกษา ประกอบด้วย ความท้าทายในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการนำการพัฒนาทางเลือกมาใช้, การนำการพัฒนาทางเลือกที่พัฒนาในประเทศไทยไปสู่ต่างประเทศ, ความสำเร็จในการพัฒนาทางเลือก และผลผลิตจากการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ และเส้นทางการพัฒนาจากหนึ่งคนสร้างแรงบันดาลใจให้คนนับล้าน

 

เพิ่มเติม : 

           ในวันที่  25  กุมภาพันธ์  2512  เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้เสด็จไปถึงหมู่บ้านชาวเขา  จังหวัดเชียงใหม่เป็นครั้งแรกการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้น  ได้ทรงทอดพระเนตรเห็นหมูที่ชาวเขา ทรงทราบว่าชาวเขามีรายได้จากการจำหน่ายท้อพันธุ์พื้นเมืองส่วนหนึ่ง  กับรายได้จากการปลูกฝิ่นและเมื่อทรงทอดพระเนตรเห็นท้อพันธุ์พื้นเมืองมีผลขนาดเล็กก็ทรงมีพระราชดำริให้หาวิธีการติดตาต่อกิ่งกับท้อต่างประเทศพันธุ์ใหม่ๆ  ที่จะให้ได้ผลขนาดใหญ่  รสชาติหวานฉ่ำเพื่อจะได้มีรายได้ที่สูงไม่แพ้ฝิ่น

 

 

ที่มา : chaoprayanews.com

จินต์จุฑา เจนสระคู รายงาน


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
จินต์จุฑา เจนสระคู


HASTAG : พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  องค์ภา  ยาเสพติด  สหประชาชาติ 

ติดตามข่าวอื่นๆ