ผอ."จีสด้า" เตรียมประกวดราคา "ธีออส 2" ระบุไม่ใช่แค่จัดหาดาวเทียม ชี้เป็นการพัฒนาระบบเพื่อปฏิรูปการตัดสินใจบริหารเชิงพื้นที่ของประเทศ

 

วันนี้ ( 15 มี.ค.)  ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ จิสด้า กล่าวถึงกรณีที่คณะรัฐมนรี(ครม.) มีมติเห็นชอบให้  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินโครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา หรือ "ธีออส 2" ว่า "ธีออส 2 ไม่ใช่แค่การจัดหาดาวเทียมอย่างเดียว แต่เป็นการพัฒนาและต่อยอดโครงสร้างพื้นฐานของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อการปฏิรูประบบตัดสินใจและบริหารเชิงพื้นที่ของประเทศ ที่ผู้ใช้งานจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่การกำหนดโจทย์ให้ได้ว่าต้องการอะไร อยากจะเห็นอะไร หรืออยากจะทำอะไร เมื่อรู้เป้าหมายที่แท้จริงแล้ว เราจะสามารถออกแบบระบบเพื่อตอบโจทย์ได้  ซึ่งตรงนี้จะเชื่อมโยงกับความต้องการของประเทศทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการเกษตร ด้านการจัดการน้ำ ด้านภัยพิบัติ ด้านความมั่นคง ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และด้านการจัดการเมืองโดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญ"

 

 

ผู้อำนวยการจิสด้า กล่าวต่อว่า ธีออส 2 ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมอวกาศให้กับประเทศ โดยเฉพาะการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมและบริการด้านเทคโนโลยีอวกาศ เพื่อให้ประเทศไทยเข้าสู่อุตสาหกรรมอวกาศได้อย่างเต็มรูปแบบ เนื่องจากปัจจุบันหลายประเทศให้ความสำคัญกับการลงทุนในประเทศไทยเป็นอย่างมาก ประกอบกับรัฐบาลไทยมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อให้สามารถตอบสนองกับวิสัยทัศน์ไทยแลนด์ 4.0 ตามที่รัฐบาลกำหนด ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศ เพื่อการปฏิรูปและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐที่จะทำให้มีระบบที่พร้อมใช้ และทันต่อสถานการณ์ เพื่อส่งต่อไปยังผู้ใช้งานทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และประชาชน เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตข้างหน้าประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางความสำคัญของอุตสาหกรรมอวกาศของโลกในฐานะของศูนย์กลางทางนวัตกรรมและการลงทุนด้วยเช่นกัน


 

" หลังจากนี้จะเป็นการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง "ธีออส 2" ตามระเบียบของจิสด้าว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2553 โดยวิธีประกวดราคา เพื่อให้หน่วยงานทั้งของรัฐและเอกชนจากประเทศต่าง ๆ ที่มีขีดความสามารถทางเทคนิคเข้ายื่นข้อเสนอโครงการได้ เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โปร่งใส คุ้มค่าการลงทุน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ" ดร.อานนท์ กล่าว

 

 

วิทย์ณเมธา เกตุแก้ว สำนักข่าวทีนิวส์


ติดตามข่าวสารทาง Lineติดตามข่าวการเมือง


เรียบเรียงโดย
นายวิทย์ณเมธา เกตุแก้ว


HASTAG : จีสด้า  อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา  ธีออส 2  โครงการพัฒนาดาวเที่ยม  กระทรวงวิทย์ฯ 

ติดตามข่าวอื่นๆ