โปรดเกล้าฯ ถอดยศ-เรียกคืนเครื่องราชฯ "พ.ต. ธนพนธ์ อยู่มั่น" โต้แย้งพระราชกระแส กระด้างกระเดื่อง เกียจคร้าน!!

 

เว็บไซต์ราชกิจานุเบกษา (www.ratchakitcha.soc.go.th) เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ถอดยศทหาร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถอด น.ท.หญิง จารุวรรณ ช้างมูล ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ.2560

 

 

เว็บไซต์ราชกิจานุเบกษา (www.ratchakitcha.soc.go.th) เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ถอดยศทหาร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถอด น.ท.หญิง จารุวรรณ ช้างมูล ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ.2560 ซึ่งเป็นวันที่มีคําสั่ง ปลดออกจากราชการ เนื่องจากได้กระทําผิดวินัยฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความตั้งใจ อุตสาหะ เอาใจใส่ และรักษาประโยชน์ของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง กล่าวคือ บกพร่องในหน้าที่ ไม่พัฒนาตนเอง ขาดความกระตือรือร้น เฉื่อยชา ขาดดุลพินิจที่ถูกต้อง ทําให้เกิดผลเสียแก่ราชการในพระองค์ จึงไม่สมควรดํารงอยู่ในยศทหารต่อไป ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ยศทหาร พ.ศ.2479 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ. ยศทหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2501 ประกอบระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดํารง อยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์ พ.ศ. 2507 

ประกาศ ณ วันที่ 3 มี.ค.2560 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี


 

 

นอกจากนี้  เว็บไซต์ราชกิจานุเบกษา (www.ratchakitcha.soc.go.th) ยังได้เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ถอดยศทหาร และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ระบุว่า มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถอด พันตรี ธนพนธ์ อยู่มั่น ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันที่มีคําสั่งปลดออกจากราชการ เนื่องจากใช้กิริยาวาจา ไม่สมควรหรือประพฤติไม่สมควร โต้แย้งพระราชกระแส อวดรู้ อวดดี และกระด้างกระเดื่อง ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ เกียจคร้าน ละทิ้งหรือเลินเล่อต่อหน้าที่ราชการ เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๐๑ ประกอบระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดํารงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๐๗ ข้อ ๒ และทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญทองช้างเผือก และเหรียญจักรมาลา ที่บุคคลดังกล่าวได้รับพระราชทาน ตามข้อ ๖ และข้อ ๗ (๔) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๘

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

ที่มา : http://www.mratchakitcha.soc.go.th/

เรียบเรียง เนื้อหา  : พัทธนันท์ ทีนิวส์

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
พัทธนันท์ รัตนปรีชานันท์


HASTAG : เกียจคร้าน  เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ราชกิจานุเบกษา  ถอดยศ 

ติดตามข่าวอื่นๆ