พิธีเปิดโครงการวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ในพื้นที่จ.น่าน

08.00 น.วันนี้ 15 ก.พ.60 ณ ห้องประชุมอำเภอปัว จังหวัดน่าน ได้มีพิธีเปิดโครงการวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า โดยมีนายไพศาล สถิตย์วิบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13(แพร่) กล่าวรายงานต่อพันเอกมนตรี จินเสน รอง ผอ กอ.รมน.จังหวัดน่านเป็นประธาน ในพิธี

โดยนายไพศาล สถิตวิบูรณ์ กล่าวว่าการจัดกิจกรรมวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า โดยสืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2543 ได้กำหนดให้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันปลอดควันพิษจากไฟป่า ถัดมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า  ในปัจจุบันระดับของการเกิดไฟป่ามีความรุนแรงมากจนกลายเป็นสงผลกระทบต่อสมดุลของระบบนิเวศ ส่งผลกระทบต่อ ดิน น้ำ สัตว์ป่า และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ รวมไปถึงสุขภาพพลานามัยของประชาชนโดยทั่วไป

สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า  มีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน เกษตรกร งดจุดไฟเผาป่า หรือเผาวัชพืช

2.เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่พี่น้องประชาชน ทั่วไปให้ตระหนักถึงอันตรายที่มาจากการเผาป่า

3.เพื่อเป็นการอนุรักษ์ป่าไม้ ให้รอดจากการจุดไฟเผาป่า

4.เพื่อทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน


ถัดมาพันเอกมนตรี จินเสน รอง ผอ กอ.รมน.จังหวัดน่านประธาน ในพิธีได้กล่าวว่า ปัจจุบันพื้นที่ป่าไม้ของเราลดลง ไฟป่าเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่สร้างความเสียหายแก่ทรัพยากรป่าไม้ และทรัพย์สิ้นของประชาชนทุกปี ซึ่งในปี พ.ศ.2560 คาดการว่าสถานการณ์ไฟป่าน่าจะรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา  เพราะฉะนั้นทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันรณรงค์ งดการจุดไฟเผาป่าหรือวัชพืช โดยเฉพาะวันที่ 15 ก.พ. 59 ถึง 15 เม.ย.60 เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาไฟป่าเข้าทำลายธรรมชาติ และปัญหาหมอกควัน ต่อไป

สำหรับโครงการวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ครั้งนี้มี ข้าราชการ นายอำเภอ 15 อำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการฯ 500 คน สำหรับกิจกรรมในโครงการฯ  มีการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ทั้งแสดงสัญลักษณ์ความร่วมมือในการแก้ปัญหาไฟป่า และหมอกควัน  ประธานในพิธีได้มอบนโยบายฯ ร่วมลงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่า ระหว่าง พันเอกมนตรี จินเสน รอง ผอ กอ.รมน.จังหวัดน่านประธานในพิธีกับนายอำเภอทั้ง 15 อำเภอ และกำนัน 12 ตำบลในอำเภอปัว

 

เหยี่ยวข่าวสำนักข่าวทีนิวส์ จ.น่าน รายงาน


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
อิทธิพล กาวรรณธง


HASTAG : โครงการวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า  น่าน 

ติดตามข่าวอื่นๆ