สู้มาไม่เหนื่อยเปล่า!!! "หลวงปู่พุทธะอิสระ" โพสต์ถวายมุทิตาสักการะ "สมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่" ผู้เป็นสัตบุรุษ ถือเป็นมหามงคลแก่ชาวไทย!!!

เมื่อวันที่ 11 ก.พ. หลวงปู่พุทธะอิสระ อดีตเจ้าอาวาสวัดอ้อน้อย จ.นครปฐม โพสต์ข้อความทางเฟสบุ๊กแฟนเพจ เชื่อว่าปัญหาที่หมักหมมคาราคาซังเน่าเหม็น ที่มีอยู่ในสังฆมณฑล จะถูกรื้อค้นขึ้นมากำจัดให้หมดสิ้นไปด้วยพระบารมีของสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่ โดย ระบุว่า...


 

“ขอถวายมุทิตาสักการะแด่องค์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโรมหาเถระ) “มาตรา 7 พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์หนึ่ง และให้นายกรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ” การตรากฎหมายคืนพระราชอำนาจในการสถาปนาพระภิกษุผู้เป็นมหาเถระ ผู้มีจริยาวัตรที่สะอาด ฉลาด สว่าง สงบ น่าเลื่อมใสศรัทธา เป็นที่ยอมรับของพระเจ้าแผ่นดินและมหาชนคนทั้งแผ่นดิน จึงถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติตามโบราณราชประเพณีที่มีมาแต่เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยา ด้วยเพราะพระมหาเถระผู้ถูกสถาปนานอกจากจะทำหน้าที่ปกครองทั่วทั้งสังฆมณฑลแล้ว ยังต้องทรงทำหน้าที่ให้คำปรึกษาในข้ออรรถธรรมและไขปัญหาทั้งทางโลกและทางธรรมที่พระเจ้าแผ่นดินทรงมีพระประสงค์จะให้ทูลถาม เช่นนี้ผู้ที่เข้ามาดำรงตำแหน่งพระสังฆราชจึงจำต้องเป็นพระภิกษุที่หมู่บรรพชิตและคฤหัสถ์ให้ความเคารพศรัทธาย่อมรับได้โดยมิมีข้อกังขาใดๆ จึงจักทำให้งานการถวายคำวินิจฉัยแด่พระเจ้าแผ่นดินสำเร็จประโยชน์ รวมทั้งการวินิจฉัยข้ออรรถธรรมในพระธรรมวินัยพุทธบัญญัติต่างๆ จักต้องแม่นยำเที่ยงตรง


ฉะนั้นการที่รัฐบาลนำรายชื่อสมเด็จอัมพร และมหาเถระรูปอื่นๆ นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายต่อพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงใช้พระราชวินิจฉัยเลือกสรรพระมหาเถระผู้เป็นสัตบุรุษ จึงชอบแล้วด้วยโบราณราชประเพณีและชอบด้วยพระราชอำนาจที่ทรงมี” พุทธะอิสระ ระบุ


และว่า “วันนี้ประเทศไทยมีสมเด็จพระสังฆราชที่สะอาด ฉลาด สว่าง สงบ องค์ที่ ๒๐ จึงถือว่าเป็นมหามงคลอันยิ่งใหญ่ของพุทธบริษัทไทยทั่วโลก นับว่าไม่เสียแรงที่พวกเราชาวพุทธช่วยกันต่อสู้เรียกร้องถวิลหาพระผู้เป็นสัตบุรุษ ที่งดงามเป็นที่ยอมรับได้ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ พุทธบริษัท ๔ นับว่าเป็นบุญของแผ่นดินไทยยิ่งนัก พุทธะอิสระหวังว่าปัญหาที่หมักหมมคาราคาซังเน่าเหม็น ที่มีอยู่ในสังฆมณฑลจะถูกรื้อค้นขึ้นมากำจัดให้หมดสิ้นไปด้วยพระบารมีของสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่ เช่นนี้จะถือว่าพวกเราสู้มาไม่เหนื่อยเปล่าแล้ว”

 

เรียบเรียง Amity

ขอบคุณ เฟซบุ๊ก หลวงปู่พุทธะอิสระ (Buddha Isara)


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
อติ บุญเสริม


HASTAG : พระพรหมมุนี  สมเด็จพระสังฆราช  หลวงปู่พุทธะอิสระ 

ติดตามข่าวอื่นๆ