บุญ-บาป!!! มาฆบูชานายกฯขอทุกคนมีความสุข ให้กลัวกับการทุจริตเพราะตายไปแล้วจะรู้??

วันนี้กับวันมาฆบูชาซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 และเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นพร้อมกัน คือเป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์อันเป็นหลักการ หรือ หัวใจของพระพุทธศาสนาให้กับพระสงฆ์จำนวน 1250 รูป ที่ได้มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมาย และพระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดต่างล้วนเป็น "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" หรือคือผู้ที่ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง 

 

 

 


 

นอกจากนั้น วันนี้ยังถือเป็นวันแห่งความรัก ความกตัญญูของชาวพุทธอีกด้วย และเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานี่เอง นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา กล่าวขอให้ทุกคน มีความสุขในช่วงวันมาฆบูชา ให้สงบจิตใจ อะไรที่ไม่ดีก็ขอให้เปลี่ยนแปลง นำเอาศาสนามาเป็นตัวนำไม่ว่าศาสนาใดก็ขอให้นำมาเป็นหลักในการดำรงชีวิตและการทำงาน 

 

 

 

 

 

 

จะทำให้ความขัดแย้งต่างๆ หมดไปด้วยหลักของศาสนา เพราะคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สามารถพิสูจน์ได้ว่าทุกอย่างทำได้จริง ซึ่งหลักธรรมคำสอนนี้จะเป็นเครื่องนำทางเพื่อใช้เป็นเกราะป้องกันตัวและเป็นภูมิคุ้มกัน 

 

 


นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังขอให้คนไทยโดยเฉพาะพุทธศาสนิกชนได้ยึดมั่นในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 ที่ทรงปกครองบ้านเมืองโดยยึดหลัก "ทศพิธราชธรรม" ตลอดระยะเวลา 70ปี ที่ผ่านมา และนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าที่ตนกล่าวมาทั้งหมดก็คือให้นำหลักของศาสนามาใช้นำทาง เช่น เรื่องทุจริตคอรัปชั่น ต้องมีหิริโอตัปปะทั้งความละอาย และความเกรงกลัวต่อบาป ถ้าวันนี้ยังไม่กลัว ตายไปแล้วจะรู้ พูดได้ว่าไม่มีใครไม่รู้เพราะยังไม่ตาย 

 

 

 

 

 

 

การทำงานต้องใช้หลักอริยสัจ4 ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ซึ่งทุกข์คือปัญหา ต้องหาวิธีแก้ปัญหา เพื่อหาหนทางไปสู่การดับทุกข์ ไปสู่การปฎิรูปประเทศ และวันนี้มี2สิ่งที่นำมาใช้ได้โดยไม่ยุ่งยากคือ คำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และสุภาษิตไทย ซึ่งจะนำไปสู่ความเป็นคนดี ไม่ทุจริตโกงกิน และเป็นบ่อเกิดของความเจริญในที่สุด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


เรียบเรียง : นิตติยา  สำนักข่าวทีนิวส์
ขอบคุณที่มา : แฟนข่าวทีนิวส์กับบุญระดม

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
นิตติยา บุญตาวัน


HASTAG : แฟนข่าวทีนิวส์  บุญระดม 

ติดตามข่าวอื่นๆ