สาธุ!!ศาลเยาวชนและครอบครัวจ.ตรัง จัดโครงการ ทาน ศีล ภาวนา ปฏิบัติบูชาถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.๙

วันที่ 21 ธันวาคม 2559 ที่ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจงหวัดตรัง   นางชื่นอารี  ชุ่มจิตร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจงหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ทาน ศีล ภาวนา ปฏิบัติบูชาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติบูชาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเสริมสร้างกำลังใจแก่บุคลากรของหน่วยงาน นำไปสูการพัฒนาตนให้เกิดศักยภาพสามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการตามรอยเบื้องยุคลบาทได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประสิทธิผลอย่างยั่งยืน เข้าถึงการปฏิบัติบูชาได้อย่างแท้จริง ในการดำเนินโครงการฯ ครั้งนี้ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรังได้น้อมนำเอาหลักสูตรชินนสาสมาธิ (สมาธิเพื่อชนะใจตัวเอง) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่พระเดชพระคุณพระธรรมมงคลญาณพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร ประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ เป็นผู้จัดทำขึ้นสำหรับสอนสมาธิแก่สาธุชนทั่วไป มาใช้ในการปฏิบัติบูชา มีการให้ทาน รักษาศีล 5 ฟังธรรม บรรยาย ฝึกสมาธิยกระดับจิต ตามแนวพุทธศาสนา อันนำไปสู่การเสริมสร้างวินัย ประพฤติตนตามกรอบของจรรยาบรรณและมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างคุณค่าและสร้างขวัญกำลังใจ ทำให้บุคลากรของหน่วยงานมีกำลังใจที่เข้มแข็งเพิ่มสรรถนะและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้สูงขึ้น สามารถดำรงตนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทได้อย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม เข้าถึงการปฏิบัติบูชาอย่างแท้จริง


โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 80 คน โดยมีพระครูโสภณพุทธารักษ์ เจ้าอาวาสวัดพระงาม  อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เป็นผู้บรรยาย


สุนิภา หนองตรุด ทีมข่าวภูมิภาค จ.ตรัง รายงาน


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
อิทธิพล กาวรรณธง


HASTAG : ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง  โครงการ ทาน ศีล ภาวนา 

ติดตามข่าวอื่นๆ