คลอดแล้ว!!! "ช้อปช่วยชาติ" ผ่านการอนุมัติจาก ครม. 14 ธันวาคมนี้ เริ่มช้อปได้ (รายละเอียดเงื่อนไข)

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ผ่านความเห็นชอบมาตรการช้อปช่วยชาติ โดยสามารถนำใบเสร็จซื้อสินค้าระหว่างวันที่ 14-31 ธ.ค.นี้ ไปลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา ไม่เกิน 15,000 บาท/ราย ซึ่งคาดว่าช่วยกระตุ้นการจับจ่ายของประชาชนช่วงสิ้นปีได้

 

สำหรับมาตรการช้อปช่วยชาติ หรือมาตรการลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ จากผู้ประกอบกิจการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท ระหว่างวันที่ 14-31 ธ.ค.นี้ รวมระยะเวลา 18 วัน ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ คือ ให้นำรายจ่ายจากการซื้อสินค้าและบริการช่วงเวลาดังกล่าว มาหักลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15,000 บาท


สรุปเงื่อนไข ช้อปช่วยชาติ

1. ผู้มีเงินได้ต้องซื้อสินค้าหรือรับบริการและชำระราคาค่าสินค้าหรือค่าบริการในช่วงเวลาดังกล่าว และต้องมีหลักฐานการซื้อสินค้าหรือรับบริการเป็นใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร

 

2. การซื้อสินค้าหรือรับบริการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้น ต้องเป็นการซื้อสินค้าเพื่อใช้ในประเทศหรือบริการเพื่อใช้ในประเทศเท่านั้น และต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 แต่สินค้านั้นไม่รวมถึงการซื้อสุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ น้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด

 

3. ค่าบริการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในเรื่องนี้ไม่รวมถึงค่าบริการที่จ่ายให้แก่    ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ และค่าที่พักโรงแรมให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

 

 

เรียบเรียงโดย สถาพร สำนักข่าวทีนิวส์


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
สถาพร เกื้อสกุล


HASTAG : ช้อปช่วยชาติ  ลดหย่อนภาษี  คณะรัฐมนตรี 

ติดตามข่าวอื่นๆ