ทหารไทยไม่ได้เก่งแต่รบข้าศึก!คสช.สรุปหน่วยทหารลุยช่วยเก็บเกี่ยวผลผลิต44จว.เกือบ3พันไร่ช่วยซื้อข้าวชาวนาแล้ว1.9หมื่นตันหนุนรบ.แก้เกษตรยั่งยืน

วันนี้ที่กองบัญชาการกองทัพบก พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมสำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยที่ประชุมมีการรายงานภาพรวมของสถานการณ์ประเทศในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในงานด้านความมั่นคงและการดูแลช่วยเหลือประชาชน ที่เป็นไปอย่างเรียบร้อย โดยเฉพาะหลังจากวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ การประกอบกิจกรรมของภาคส่วนต่างๆ และช่วงเทศกาลลอยกระทง ก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี มีการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศ ซึ่งเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ฝากขอบคุณทุกภาคส่วนเจ้าหน้าที่ รวมถึงกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อย ที่ร่วมกันปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ได้อย่างเรียบร้อย

 

สำหรับการเข้าช่วยเหลือเกษตรกรในปัญหาราคาข้าวนั้น พบว่าทุกกระทรวง ภาคเอกชน รวมถึงภาคประชาชน ได้ออกมามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างกว้างขวาง แสดงให้เห็นว่าสังคมเริ่มมีความเข้าใจในปัญหาราคาข้าว ที่เป็นปัญหาสะสม มาอย่างยาวนาน ทั้งนี้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และรัฐบาลกำลังเร่งแก้ไขปัญหาโดยด่วนและการวางโครงสร้างในระยะยาวอย่างยั่งยืน สำหรับในส่วนของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย หน่วยทหารประจำพื้นที่ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้ใช้ในทุกศักยภาพเข้าช่วยเหลือชาวนาอย่างเต็มที่โดยทันทีและต่อเนื่อง ในรูปแบบของการรับซื้อข้าว สนับสนุนแรงงานในการเก็บเกี่ยวผลผลิต การช่วยสีข้าว การเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่วย การเข้าพูดคุยขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการค้าข้าว โรงสี เพื่อให้ช่วยกันประคับประคองสถานการณ์ ให้เกิดผลดีต่อเกษตรกร และการให้กำลังใจกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เป็นต้น 
 

เป็นผลให้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา หน่วยทหารในทุกพื้นที่ได้ช่วย รับซื้อข้าวเปลือก, ข้าวสาร ในราคาที่เหมาะสม เป็นจำนวนถึง ๑๘,๙๙๑ ตัน, ใช้โรงสีสหกรณ์ของหน่วยทหาร ๕ โรง ช่วยสีข้าวให้ชาวนาในภาคอีสานได้ข้าวจำนวน ๖๙ ตัน, จัดกำลังพลเข้าช่วยเก็บเกี่ยวข้าวใน ๔๔ จังหวัด ในพื้นที่ ๒,๗๖๕ ไร่, รวบรวมข้อมูลและสำรวจกระบวนการ รับซื้อข้าวจากโรงสีข้าว ๑,๐๖๘ แห่งใน ๔๕ จังหวัด รวมทั้งจัดตลาดประชารัฐ ๑,๐๘๕ ร้าน มีประชาชนเข้ารับบริการ ๒๐,๖๓๘ คน ทั้งนี้ในภาพรวมชาวนามีความพึงพอใจเป็นอย่างมากที่หน่วยงานภาครัฐและกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย เข้ามาช่วยเหลือในลักษณะดังกล่าว เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ปรารภว่าในขณะนี้ รัฐบาลกำลังเร่งดำเนินทุกมาตรการในการช่วยเหลือชาวนาที่ประสบปัญหาราคาข้าว ผ่านโครงการสำคัญ คือ โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี และการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้กับเกษตรกรทุกจังหวัด รวมทั้งโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐  ที่สำคัญรัฐบาลกำลังวางรากฐานโครงสร้าง การดูแลข้าวและพืชผลทางการเกษตร มิให้เกิดปัญหาด้านผลผลิตและราคาในระยะยาวอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญและเกษตรกรจะต้องได้รับทราบข้อมูลเหล่านี้


โดยเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มอบหมายให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ได้ศึกษาพร้อมนำแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาข้าวและผลผลิตทางการเกษตรในระยะยาวอย่างยั่งยืนของรัฐบาล ตั้งแต่ ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการผลิตข้าวที่มีคุณภาพ มีพื้นที่ปลูกที่เหมาะสม การปรับเปลี่ยนระบบการผลิตให้สอดคล้องกับกลไกตลาดและช่องทางการจัดจำหน่าย เป็นต้น โดยให้นำแนวทางของรัฐบาลดังกล่าวไปสร้างการรับรู้ พูดคุยให้เกษตรกรได้รับทราบ  เพื่อประโยชน์ต่อการปรับปรุงการประกอบอาชีพของเกษตรกรให้เหมาะสมตรงกับกลไกการผลิตและกลไกตลาดในอนาคตต่อไป ส่วนการช่วยรับซื้อข้าวจากชาวนา รวมทั้งการช่วยเหลือในลักษณะอื่นๆ ตามขีดความสามารถของหน่วยทหารก็ให้ดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมอบหมายให้กองกำลังชายแดนของกองทัพบก ให้ความสำคัญกับการสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าพืชผลทางการเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง เพื่อป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อเกษตรกรไทยด้วย

 

นอกจากนี้เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ยังได้มอบหมายให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย เข้าช่วยขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องตามนโยบายของรัฐบาล ได้แก่การตรวจสอบรถบรรทุกที่บรรทุกเกินมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด การเข้าช่วย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบโรงงาน  สถานประกอบการที่ลักลอบปล่อยน้ำเสีย ทิ้งสารเคมีหรือสารปนเปื้อนลงในแหล่งน้ำสาธารณะ ควบคู่ไปกับการปฏิบัติภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อยในทุกด้าน โดยเฉพาะในเรื่องการตรวจสอบและดำเนินการต่อผู้มีอิทธิพลในทุกพื้นที่ในกรอบอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
มนันยา ไตรแก้ว


HASTAG : พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาา  บิ๊กเจี๊ยบ  คสช  ผบ.ทบ. 

ติดตามข่าวอื่นๆ