"ก.เกษตรฯ"จับมือเอกชน เดินหน้าโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่7หมื่นแห่งทั่วปท. มั่นใจเกิดทันต้นปี60

วันนี้ ( 2 พ.ย.)   พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 70,000  แห่งทั่วประเทศให้เกิดขึ้นใหม่อีกครั้งภายในปี 2560  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ว่า  ขณะนี้ได้มีการวางแผนเตรียมการเป็นลำดับ มั่นใจว่าจะสามารถดำเนินการเปิดโครงการได้ในต้นปี 2560  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน  รวมทั้งสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  ที่จะเข้ามาสนับสนุนในเรื่องปัจจัยการผลิตในกิจกรรมนี้ด้วย นอกจากนี้ ในวันศุกร์ที่ 4 พ.ย. จะมีการพูดคุยหารือร่วมกัน โดยจะใช้แผนงานโครงการเดิมที่มีอยู่แล้วของกระทรวงเกษตรฯ เป็นหลัก ส่วนสภาหอการค้าฯ จะเข้ามาช่วยเสริมในส่วนที่ยังขาดอยู่


ด้าน นายสุรพงษ์ เจียสกุล  รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กล่าวว่า โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นนโยบายสำคัญที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญ  และเน้นย้ำทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ  ทำงานในเชิงบูรณาการ  โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรได้ลดรายจ่ายในครัวเรือน  ตลอดจนต้องการให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน  ดังนั้นจึงมีการเตรียมความพร้อมในการคัดเลือกเกษตรกร  โดยสำรวจพื้นที่ที่เกษตรกรมีความพร้อมและมีศักยภาพ  ซึ่งขณะนี้ได้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นแล้ว โดยใช้ข้อมูลจากกรมพัฒนาที่ดินที่ไปสนับสนุนสระน้ำในไร่นาในอดีตที่ผ่านมา ประมาณ 100,000 ราย  ขณะเดียวกัน กรมชลประทานได้ไปตรวจสอบพื้นที่ที่กรมชลประทานรับผิดชอบ ที่มีเกษตรกรมีความพร้อมในเรื่องแหล่งน้ำในไร่นาตัวเองประมาณ 4,000 ราย

นอกจากนี้  กรมส่งเสริมสหกรณ์ และ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้สนับสนุนเรื่องแหล่งน้ำในไร่นาในพื้นที่ที่รับผิดอยู่  ซึ่งได้มีการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นรายงานว่า มีเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมแล้วกว่า 16,000 ราย  อย่างไรก็ตาม เกษตรกรที่เข้าร่วมจะต้องสมัครและไม่มีการบังคับ   คาดว่าจะได้ข้อมูลเกษตรกรทั้งหมดภายในวันที่ 5 พ.ย.  จากนั้นจะนำมาตรวจสอบความถูกต้อง  แล้วส่งไปให้จังหวัดต่าง ๆ ตามยอดที่ตรวจสอบรับรองเรียบร้อยแล้ว  ขณะเดียวกันจะส่งรายชื่อดังกล่าวให้กับส่วนราชการเพื่อจัดเตรียมการสนับสนุนและดำเนินการในระยะต่อไป


นายสุรพงษ์ กล่าวอีกว่า  สำหรับการสนับสนุนปัจจัยด้านการผลิตให้แก่เกษตรกรในเบื้องต้น  ประกอบด้วย พืช ประมง และปศุสัตว์ โดยจะเข้าไปดำเนินการช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค. ดังนี้  1. ด้านพืช ผลไม้ เมล็ดพันธุ์ กรมส่งเสริมการเกษตรและกรมวิชาการเกษตร  รับผิดชอบร่วมกับภาคเอกชนบางส่วน  2. ด้านประมง เตรียมพันธุ์ปลาโดยขอสนับสนุนอาหารปลา/ลูกปลา  จากภาคเอกชนบางส่วน  และ 3. ด้านปศุสัตว์  ได้จัดเตรียมสัตว์ปีก ไก่และเป็ด ทั้งแบบเนื้อและไข่  ซึ่งขณะนี้ กรมปศุสัตว์ได้เตรียมการไว้แล้ว  พร้อมประสานกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่เพื่อขอรับการสนับสนุนได้แล้วบางส่วน  โดยจะให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ ติดตามรายงานเป็นระยะๆ  และให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรติดตามประเมินผลตามแผนที่กำหนดไว้

 

 

วิทย์ณเมธา สำนักข่าวทีนิวส์


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
นายวิทย์ณเมธา เกตุแก้ว


HASTAG : โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่  เกษตรทฤษฎีใหม่  รมว.เกษตรฯ  พระราชกุศล  เอกชน  เกษตรกร  พระ 

ติดตามข่าวอื่นๆ