"กฟน." สัมมนากลุ่มสมาชิก “MEA BETTER CARE SERVICE” ยกระดับสู่ Smart Life Smart City

วันนี้ (16 กันยายน 2559) นายธานี ปาริชาติอินทราณี ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาทางวิชาการ พร้อมกล่าวเปิดงาน “สมาชิก MEA BETTER CARE SERVICE ประจำปี 2559” ให้กับลูกค้าสมาชิกทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม รวมจำนวนกว่า 300 คน เพื่อเป็นการขอบคุณและให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมแนะนำงานบริการที่ทันสมัยของการไฟฟ้านครหลวง ณ ห้อง Ballroom โรงแรม Swissotel Le Concorde Bangkok

นายสมบัติ จันทร์กระจ่าง ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจบริการ และคุณภาพไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง เปิดเผยว่า สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการขอบคุณ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง การไฟฟ้านครหลวง กับลูกค้าสมาชิกที่ใช้บริการในโครงการ “MEA BETTER CARE SERVICE” ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ เช่น การประปานครหลวง (กปน.) การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (ทอท.) โรงพยาบาลศิริราช และกลุ่มโรงพยาบาลชั้นนำ เป็นต้น รวมถึงยังมีกลุ่มลูกค้าพิเศษที่เป็นสมาชิกภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม อีกจำนวนมาก โดยภายในงานยังประกอบด้วยการจัดกิจกรรมและการบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญของ กฟน. ที่มุ่งหวังเพื่ออำนวยประโยชน์ต่อสมาชิกผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้แก่ การอบรมให้ความรู้กรณีศึกษาการแก้ปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง การให้ความรู้เรื่องการใช้เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงสำหรับสถานประกอบการ แนวโน้มของรถยนต์ไฟฟ้ากับการใช้งานในอนาคต การบริหารจัดการระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ และการสื่อสารสองทางสร้างพลังบวก รวมถึงได้รับทราบข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิก เพื่อจะได้นำมาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการแก่ลูกค้าสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ โครงการ “MEA BETTER CARE SERVICE” เป็นบริการที่ กฟน. จัดขึ้นเพื่อต้องการดูแลระบบไฟฟ้าให้กับกลุ่มลูกค้าพิเศษที่เป็นสมาชิกภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม ทั้งในด้านให้บริการให้คำแนะนำปรึกษา ตรวจสอบบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ การแก้ไขเหตุไฟฟ้าขัดข้องของระบบไฟฟ้าภายในอย่างรวดเร็ว และการแสวงหาเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการใช้ไฟฟ้าของสมาชิกให้มีความมั่นคง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจ และนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวเข้าสู่การเป็น Smart Life Smart City ต่อไป สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเป็นสมาชิก สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่ เบอร์โทรศํพท์ 0-2878-5288


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
เกษวรา นาทวีไพโรจน์


HASTAG : Smart Life Smart City  MEA BETTER CARE SERVICE  กฟน. 

ติดตามข่าวอื่นๆ