ฮอตที่สุดจริงๆ !! สถาบันพระปกเกล้าโพล เผยผลสำรวจล่าสุดคะแนนนิยม/เชื่อมั่น "บิ๊กตู่" เหนือพรรคการเมืองใหญ่หลายเท่าตัว !!?!!

       สถาบันพระปกเกล้า ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ และการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. 2559  มีประเด็นที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

 

        นโยบายรัฐบาล (พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ที่ประชาชนทราบและมีความพึงพอใจ 5 อันดับแรก ซึ่งพบว่านโยบายของรัฐบาลที่ดำเนินการที่ประชุมทราบ 5 อันดับแรก คือ การควบคุมราคาสลากกินแบ่งรัฐบาล 80 บาท ร้อยละ 95.9 การจัดการเรื่องเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ คนพิการ) ร้อยละ 95.4 โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง/30บาท รักษาทุกโรค) ร้อยละ 95.3 การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพล ร้อยละ 89.2 และแก้ไขปัญหาสินค้าอุปโภค บริโภคราคาแพง ร้อยละ 87.5

 

        ส่วนประชาชนที่ทราบนโยบายของรัฐบาลระบุว่านโยบายของรัฐบาลที่พึงพอใจ 5 อันดับแรก คือ การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ร้อยละ 97.2 การควบคุมราคาสลากกินแบ่งรัฐบาล 80 บาท ร้อยละ 93.5 โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง/30บาท รักษาทุกโรค) ร้อยละ 92.9 การจัดการเรื่องเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ คนพิการ) ร้อยละ 92.6 การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดิน ป่าไม้ ทะเล ร้อยละ 91.4 2.3 ความสามารถในการแก้ไขปัญหาสังคม/เศรษฐกิจของรัฐบาล   ขณะที่การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล พบว่า ประชาชนร้อยละ 59.9 ระบุว่าแก้ไขได้บ้าง และร้อยละ 13.7 ระบุว่าแก้ไขได้เป็นอย่างมาก ส่วนแก้ไขได้เพียงเล็กน้อย มีร้อยละ 22.1 และไม่สามารถแก้ไขได้เลย ร้อยละ 4.3

         ด้านความเชื่อมั่นที่มีต่อการทำงานของคณะบุคคล/สถาบัน/หน่วยงานต่างๆ ที่ประชาชนค่อนข้างเชื่อมั่นถึงเชื่อมั่นมาก อยู่ในระดับที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป คือ ทหาร ร้อยละ 85.8   นายกรัฐมนตรี ร้อยละ 84.6 (คะแนนนิยมของ พล.อ.ประยุทธ์  สำรวจในปี 57 มีคะแนนนิยมอยู่ที่ ร้อยละ 43.7 ปี 58 ร้อยละ 87.5 ขณะที่ปี 59 มีคะแนนร้อยละ 84.6)   ส่วนแพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐ มีค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 84.7 แพทย์ในโรงพยาบาลของเอกชน ร้อยละ 83.7 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ร้อยละ 82.6 และข้าราชการพลเรือน ร้อยละ 81.3  

 

      และคณะบุคคล/สถาบัน/หน่วยงานต่างๆ ที่ประชาชนค่อนข้างเชื่อมั่นถึงเชื่อมั่นมาก น้อยกว่า ร้อยละ 50 ได้แก่ สภาองค์กรชุมชน ร้อยละ 45.4 สถาบันพรรคการเมืองทุกพรรคการเมือง (ไม่เจาะจงพรรคใดพรรคหนึ่ง) ร้อยละ 39.7 องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ร้อยละ 37.2   ส่วนพรรคเพื่อไทย ร้อยละ 35.5 และพรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 34.2


     ความเชื่อมั่นต่อการทำงานขององค์กรอิสระ จากผลการสำรวจ พบว่า องค์กรอิสระที่ประชาชนเชื่อมั่น (ค่อนข้างเชื่อมั่นถึงเชื่อมั่นมาก) ต่อการทำงานมากที่สุด คือ ศาลยุติธรรม ร้อยละ 84.5 รองลงมา คือศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครอง มีสัดส่วนของความเชื่อมั่นใกล้เคียงกัน ร้อยละ 81.8 และร้อยละ 81.7 ผู้ตรวจการแผ่นดิน ร้อยละ 72.1 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร้อยละ 71.2 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ร้อยละ 70.9 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ร้อยละ 66.1 องค์กรอัยการ ร้อยละ 65.0 สำหรับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการทำงาน ร้อยละ 62.3


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
นายชัชรินทร์ สุรพัฒน์


HASTAG : สถาบันพระปกเกล้า  ความเชื่อมั่น  โพล  ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

ติดตามข่าวอื่นๆ