เฮสิรอไร!!!...อ่านเลยสินเชื่อบ้านสำหับผู้สูงอายุ ก.คลัง รัฐบาล"ลุงตู่"จัดให้(รายละเอียด)

สินเชื่อบ้านสำหรับผู้สูงอายุ ..... กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างศึกษา การปล่อยสินเชื่อให้กับผู้สูงอายุ ที่เรียกกันว่า Reverse Mortgage ถือเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินตัวใหม่ในเมืองไทย ที่จะช่วยผู้เกษียณอายุ ที่กังวลว่าจะมีเงินไม่พอใช้ไปถึงวันที่จากโลกนี้ไป ซึ่งมีข่าวว่า ธอส และ ออมสินสนใจ และศึกษา

Reverse Mortgage เริ่มต้นในสหรัฐฯ เมื่อปี 2532 เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาผู้สูงอายุ ให้มีเงินใช้จ่ายเลี้ยงชีพ จนกว่าจะจากโลกนี้ไป โดยนำสินทรัพย์ที่เป็นที่อยู่อาศัย ไปเป็นหลักประกันเงินกู้ จากสถาบันการเงิน แต่การกู้จะต่างจากการกู้เงินโดยทั่วไป

การกู้โดยวิธี Reverse Mortgage นั้น ผู้กู้ยังคงกรรมสิทธิ์ การเป็นเจ้าของทรัพย์สินอยู่ สถาบันการเงินผู้ให้กู้ จะค่อยๆจ่ายเงินกู้ให้เป็นเดือนๆ ไม่เกินราคาประเมิน ของทรัพย์สินที่นำไปค้ำประกัน

สินเชื่อนี้จะครบกำหนดเมื่อผู้กู้เสียชีวิต หลักการคือ ไม่ต้องใช้คืนเงินกู้จนกว่าจะขายบ้านได้ เมื่อผู้กู้เสียชีวิต ซึ่งขายได้เท่าใด ก็นำไปชำระคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยก่อน หากมีเงินเหลือ สามารถตกทอดเป็นมรดก ถึงทายาทได้ กรณีทายาทต้องการเก็บรักษาบ้านไว้ และมีเงินก้อนมาใช้คืน ทายาทก็สามารถนำเงินมาใช้คืน สถาบันการเงินได้

เงื่อนไขหลักๆของสินเชื่อประเภทนี้มี 4 ข้อ คือ
1.อายุของผู้กู้ เนื่องจากเป็นสินเชื่อเพื่อแก้ไข ปัญหาของสังคม ที่มีประชากรสูงวัย ไม่ใช่เพื่อการบริโภค หรือการใช้จ่าย จึงต้องกำหนดอายุขั้นต่ำ ของผู้กู้ ในสหรัฐฯ กำหนดไว้ที่ 62 ปี เกาหลีใต้ที่ 60 ปี และแคนาดาที่ 55 ปี โดยหากมีคู่สมรส อายุของคู่สมรสต้องอยู่ในเกณฑ์นี้ด้วย

2. สินทรัพย์ที่นำมาจำนอง ต้องเป็นที่อยู่อาศัยหลักของผู้กู้ / ผู้กู้ร่วม โดยผู้กู้จะต้องอยู่อาศัยไม่น้อยกว่าเวลาที่กำหนด

3. สินทรัพย์นั้นต้องปลอดภาระ หากยังติดภาระ จำนองเงินกู้ที่อยู่อาศัย หรือเงินกู้อื่นอยู่ ต้องนำเงินกู้ที่กู้มา เพื่อวัตถุประสงค์นี้ จ่ายคืนเงินกู้เดิมให้หมดก่อน และเมื่อนำมาจำนองในโครงการนี้ ต้องเป็นการจำนองอันดับหนึ่งเท่านั้น

4. ผู้กู้ต้องมีความสามารถ ในการจ่ายชำระค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อนี้ คือ เบี้ยประกันกรณีขายบ้านแล้ว ไม่พอใช้คืนหนี้ ค่าดูแลรักษาปรับปรุงบ้าน ภาษีทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง กรณีเป็นคอนโดมิเนียม ซึ่งหากสถาบันการเงินประเมินแล้ว ผู้กู้อาจไม่มีเงินจ่ายค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้ในอนาคต สถาบันการเงินสามารถกันเงิน ที่ได้จากการกู้เอาไว้จ่ายค่าใช้จ่าย เหล่านี้ด้วย ซึ่งจะทำให้ผู้กู้ ได้รับเงินต่องวดน้อยลงติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ภัทราพร วโรภาสพิมาน


HASTAG : บิีกตู่  บ้านผู้สูงอายุ  สินเชื่อ 

ติดตามข่าวอื่นๆ