ไม่รู้จริงหรือต้องการป่วน ??? กลุ่มประชาธิไตยใหม่ บุกรัฐสภา ยื่นหนังสือถามกันซึ่งหน้าแบบนี้...(มีรายละเอียด)

วันที่ 14 กรกฎาคม ที่รัฐสภา กลุ่มขบวนการประชาธิปไตยใหม่ นำโดย น.ส.ชลธิชา แจ้งเร็ว และนายกรกช แสงเย็นพันธุ์ สมาชิกกลุ่ม ได้เข้ายื่นหนังสือต่อนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.) ผ่านเจ้าหน้าที่ของกรธ. เพื่อเรียกร้องให้ กรธ. อธิบายรายละเอียดที่ได้จากการตรวจสอบเอกสารความเห็นแย้งร่างรัฐธรรมนูญว่า เข้าข่ายผิดกฎหมายประชามติจริงหรือไม่ หรือเป็นเพียงข้อคิดเห็นที่ไม่ตรงกันเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง และให้เกิดความเป็นธรรมต่อการรณรงค์ประเด็นความเห็นของร่างรัฐธรรมนูญในจุดยืนของกลุ่มประชาธิปไตยใหม่ที่ไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญ

 

โดยในหนังสือที่ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ได้ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)มีเนื้อหาดังนี้

เรียน คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)

ในช่วงเวลาก่อนการลงประชามติที่ผ่านมา ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการ รณรงค์ประชามติร่างรัฐธรรมนูญอย่างสม่ำเสมอ ด้วยวัตถุประสงค์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อการตัดสินใจลงคะแนนเสียงอย่างตรงตามเจตจ่านงที่แท้จริงของประชาชน โดยขบวนการประชาธิปไตยใหม่มีจุดยืนคัดค้านร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งแม้ว่าพวกเราจะเลือกนำเสนอเฉพาะข้อเสียของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ แต่พวกเราก็เชื่อมั่นว่าหากมีการให้เสรีภาพในการรณรงค์ประชามติร่างรัฐธรรมนูญอย่างแท้จริงแล้ว ประชาชนย่อมมีโอกาสในการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญได้อย่างรอบด้าน ทั้งจากฝ่ายที่สนับสนุนและคัดค้าน เป็นบรรยากาศการรณรงค์ประชามติร่างรัฐธรรมนูญแบบที่ควรจะเป็น

หากแต่ในความเป็นจริงแล้ว นอกจากขบวนการประชาธิปไตยใหม่จะต้องประสบกับความยากลำบากในการจัดการรณรงค์ จากการขัดขวางและคุกคามโดยเจ้าหน้าที่รัฐแล้ว กรธ. ยังอาศัยช่องทางของกฎหมาย และอำนาจรัฐที่ตนมีในการพยายามปราบปรามพวกเราและประชาชนผู้รณรงค์คัดค้านร่างรัฐธรรมนูญ โดยกล่าวหาว่าพวกเราเป็นผู้ที่บิดเบือนข้อเท็จจริง สร้างความปั่นป่วนวุ่นวายในการลงประชามติ ไม่เคยที่จะโต้แย้งกับพวกเราด้วยเหตุและผล ไม่เคยสู้ด้วยข้อมูลและหลักวิชาการ มีแต่พยายามจะให้ฝ่ายพวกเรานิ่งเงียบเท่านั้น ในส่วนของ กกต. เองก็ไม่เคยทำหน้าที่ในฐานะกรรมการได้อย่างที่ควรจะเป็น ทั้งการที่ไม่สามารถสร้างหลักประกันเสรีภาพในการรณรงค์ประชามติร่างรัฐธรรมนูญได้อย่างปลอดภัย รวมถึงพฤติการณ์อันน่ากังขาว่าสุดท้ายแล้ว กกต. เป็นเพียงผู้รับสนองคำสั่งของ กรธ. เท่านั้นหรือไม่

บรรยากาศของการรณรงค์ประชามติร่างรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้จึงเป็นไปอย่างไม่สร้างสรรค์ เพราะมีแต่เพียงการประชาสัมพันธ์ข้อดีของร่างรัฐธรรมนูญโดย กรธ. ในขณะที่พยายามทำลายฝ่ายที่เห็นแย้งโดยไม่เลือกวิธีการ ใช้ข้อกล่าวหาต่างๆ นานาโดยขาดซึ่งคำอธิบาย ปราศจากพูดคุยกันด้วยเหตุและผล ซึ่งมีแต่จะยิ่งสร้างความเคลือบแคลงสงสัยว่าแท้จริงแล้วฝ่าย กรธ. อาจไม่สามารถโต้แย้งข้อมูลของอีกฝ่ายได้ จึงต้องอาศัยการปราบปรามแทน

ขบวนการประชาธิปไตยใหม่จึงมีข้อเรียกร้องมายัง กกต. และ กรธ. ดังนี้

1. ขอเรียกร้องให้ กกต. จัดให้มีเวทีอภิปรายเกี่ยวกับเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ระหว่าง กรธ. และ ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ โดยมีการเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน เพื่อให้เกิดการโต้ตอบด้วยข้อมูลและหลัก วิชาการระหว่างฝ่ายที่สนับสนุนและคัดค้านร่างรัฐธรรมนูญ และประชาชนได้รับทราบความคิดเห็นของทั้งสองฝ่ายโดยปราศจากการปิดกั้น

 

2. ขอเรียกร้องให้ กรธ. อธิบายรายละเอียดของข้อกล่าวหาที่ว่าขบวนการประชาธิปไตยใหม่ได้ บิดเบือนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ ว่าได้บิดเบือนในประการใดบ้าง เนื่องจากในข้อเท็จจริงแล้ว กรธ. มีฐานะเป็นหนึ่งในผู้รณรงค์ประชามติฝ่ายสนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญ เป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงกับขบวนการประชาธิปไตยใหม่และผู้รณรงค์คัดค้านร่างรัฐธรรมนูญอื่นๆ มิได้มีอำนาจใดๆ ในการวินิจฉัยว่าการกระทำของ ขบวนการประชาธิปไตยใหม่นั้นถูกหรือผิดกฎหมาย คำกล่าวที่ว่าขบวนการประชาธิปไตยใหม่บิดเบือนข้อเท็จจริงจึงไม่ใช่การใช้อำนาจวินิจฉัยในทางกฎหมาย หากแต่เป็นเพียงการกล่าวโจมตีทั่วๆ ไป ดังนั้นจึงต้องอธิบายให้เป็นที่ประจักษ์ว่าขบวนการประชาธิปไตยใหม่ได้กระทำการเช่นนั้นจริงหรือไม่ มิใช่เป็นเพียงการกล่าวอ้างลอยๆ เพื่อลดทอนความชอบธรรมของขบวนการประชาธิปไตยใหม่เท่านั้น


ขบวนการประชาธิปไตยใหม่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้ง กกต. และ กรธ. จะรับข้อเรียกร้องดังกล่าวไป พิจารณาและดำเนินการให้เกิดขึ้น เพื่อสร้างบรรยากาศการรณรงค์ประชามติร่างรัฐธรรมนูญที่สร้างสรรค์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยทุกคน

 

ขอบคุณ ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ New Democracy Movement - NDM


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
วัสดา แสงทิพย์


HASTAG : ความคิดเห็น  ประชาธิปไตยใหม่  การเมือง  ยื่นหนังสือ  กรธ.  กกต.  รัฐธรรมนูญ 

ติดตามข่าวอื่นๆ