เด้งระนาว!!! "บิ๊กตู่" ใช้ม.44 โยกผู้ว่าฯมหาชัยยันแรงงานจว.พร้อม17ตร.ถูกร้องโยงทุจริต??


          เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  เผยแพร่ประกาศคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ที่ 33/2559 เรื่องให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานอื่นเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาสำคัญเร่งด่วนของประเทศและเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการอันเป็นแนวทางหนึ่งในการปฏิรูปราชการแผ่นดิน หัวหน้าคสช. จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 เห็นชอบให้ข้าราชการ ซึ่งถูกร้องเรียนหรือกล่าวหาว่าปล่อยปละละเลยให้มีการกระทำความผิดเกิดขึ้นในพื้นที่ของตนหรือมีการทุจริต หรือประพฤติมิชอบหรือดำเนินการหรือไม่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่จนเกิดความเสียหายแก่ทางราชการและมีมูลอันสมควรตรวจสอบ ระงับการปฏิบัติราชการโดยไม่ขาดจากตำแหน่งเดิมและให้ไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานอื่นในสังกัดเดิมเป็นการชั่วคราวดังนี้
     

          1.นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ไปปฏิบัติราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
          2. นายวาทิต สุวรรณยิ่ง อัยการจังหวัดนาทวี ไปปฏิบัติราชการใน สำนักงานอัยการสูงสุด
          3. นายมาโนช รัมมะ สินธุ์ รองอัยการจังหวัดนาทวี ไปปฏิบัติราชการในสำนักงานอัยการสูงสุด
          4. นายนันทวุธ อุตสาหตัน รองอัยการจังหวัดสมุทรสาคร ไปปฏิบัติราชการในสำนักงานอัยการสูงสุด
          5. นายทรงวุฒิ โชติมา อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ไปปฏิบัติราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
          6. น.ส.รัตนา พละชัย แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไปปฏิบัติราชการในสำนัก งานปลัดกระทรวงแรงงาน
          7. พล.ต.ท.วีรพงษ์ ชื่นภักดี ผบช.ภ.9 ไปปฏิบัติราชการในศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.)
          8. พล.ต.ต.สรไกร พูลเพิ่ม
          9. พล.ต.ต. กฤษกร พลีธัญญวงศ์
          10. พล.ต.ต.วิชาญญ์ วัชร์ บริรักษ์กุล

          11. พ.ต.อ.อรรถวิทย์ สายสืบ
          12. พ.ต.อ.ภาสกร กลั่นหวาน
          13. พ.ต.อ.กิตติพงศ์ วิเศษสงวน
          14. พ.ต.อ.สถิตย์ สังข์ประไพ
          15. พ.ต.อ.ธรากร เลิศพรเจริญ
          16. พ.ต.อ. อัมรินทร์ อัมพรมหา
          17. พ.ต.อ.กิตติภณ แก้วอัมพร
          18. พ.ต.อ.ทิฆัมพร ศรีสังข์
          19. พ.ต.อ. อโนทัย แสงเฟือง
          20. พ.ต.ท.ศาสตร์ศักดิ์ ชัยประเสริฐ

          21. พ.ต.ท.ศุภภัทร สวัสดี
          22. พ.ต.ต.ทิพากร แก้วเปล่ง
          23.พ.ต.ต. นันทพล ทองน่วม


       โดยตำแหน่งข้าราชการตำรวจให้ไปปฏิบัติราชการในศูนย์ปฏิบัติการตำรวจ ตามแต่คำสั่ง ผบ.ตร.ให้ไปปฏิบัติราชการในศูนย์ปฏิบัติการในกองบัญชาการตำรวจแห่งใดแห่งหนึ่งตามที่เห็นสมควรเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ
         

       ทั้งนี้ ให้ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริต แห่งชาติ (ศอตช.) แจ้งข้อเท็จจริงในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของผู้นั้นให้หน่วยงานทราบเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยต้องปรากฏผลให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หากผลการตรวจสอบพบว่าผู้ถูกตรวจสอบมีความผิดให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการทางวินัยและกฎหมายต่อไป ในกรณีที่ไม่พบว่ามีการกระทำความผิดหรือไม่ถึงขั้นต้องดำเนินการทางวินัยให้เยียวยาแก่ผู้ถูกตรวจสอบโดยให้ไปดำรงตำแหน่งในระดับเดิมตามความเหมาะสมแต่ให้อยู่นอกพื้นที่เดิมก่อนเข้าสู่กระบวนการแต่งตั้งโยกย้ายในคราวต่อไป


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
นายชัชรินทร์ สุรพัฒน์


HASTAG : โยกย้ายขรก.  ราชกิจจานุเบกษา  ม.44  ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

ติดตามข่าวอื่นๆ