"มจร." จัดการสัมมนาวิชาการ นานาชาติ ครั้งที่ 2

บัณฑิตวิทยาลัย คณะพุทธศาสตร์ และวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ กว่า 20 แห่ง อาทิ สถาบันการศึกษาทางด้านปรัชญา สารวปัล ราทะ กริชนัน มหาวิทยาลัยอัสสัม ประเทศอินเดีย ประเทศศรีลังกา จัดงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2  รายละเอียดจะเป็นอย่างไร ติดตามได้จากรายงานพิเศษ ชิ้นนี้

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
พัทธนันท์ รัตนปรีชานันท์


HASTAG : บัณฑิตวิทยาลัย  สถาบันการศึกษา  สัมมนาวิชาการ นานาชาติ ครั้งที่2  มจร. 

ติดตามข่าวอื่นๆ