“สศช.” เผย ปี58 “ภูเก็ต” รายได้สูงสุด ด้าน “แม่ฮ่องสอน” จนรั้งท้าย!!

 

            สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เผยว่า ภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีความก้าวหน้าด้านรายได้มากที่สุด เพราะเป็นจังหวัดเดียวที่ไม่มีความยากจน สัดส่วนหนี้สินเพื่อการบริโภค-ความเหลื่อมล้ำต่ำ

 

             สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า รายงานดัชนีความก้าวหน้าด้านรายได้ในปี 2558 ว่า จังหวัดที่มีความก้าวหน้าด้านรายได้มากที่สุดหรือจังหวัดที่คนรวยสุด คือ ภูเก็ต เพราะเป็นจังหวัดเดียวที่ไม่มีความยากจน สัดส่วนครัวเรือนที่มีหนี้สินเพื่อการอุปโภคบริโภคมีเพียง 6.1% ของครัวเรือนในจังหวัด และความเหลื่อมล้ำต่ำ ส่วนจังหวัดที่มีรายได้รองลงมา คือ สมุทรสาคร กรุงเทพมหานครนนทบุรี และชลบุรี

             ส่วนจังหวัดที่มีด้านรายได้น้อยที่สุด หรือเป็นจังหวัดที่มีคนจนมากที่สุด คือ แม่ฮ่องสอน โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 8,821 บาท/เดือน และมีสัดส่วนประชากรยากจนสูงที่สุดของประเทศ คือ 65.2% ของประชากรในจังหวัด ส่วนจังหวัดที่มีคนจนรองลงมา 4 จังหวัด คือ อำนาจเจริญ กาฬสินธุ์ สกลนคร และปัตตานี

             ถ้าหากพิจารณาดัชนีความก้าวหน้าของคนในระดับจังหวัด พบว่า นนทบุรี ภูเก็ต กรุงเทพมหานคร ชลบุรี และปทุมธานี เป็น 5 จังหวัดที่มีความก้าวหน้าในการพัฒนาคนมากที่สุดและมีความก้าวหน้ามากทั้งด้านสุขภาพ การศึกษา ชีวิตการงาน รายได้ คมนาคม และการสื่อสาร

ส่วนจังหวัดที่มีความก้าวหน้าในการพัฒนาคนน้อยที่สุด 5 จังหวัด คือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และตาก

             นอกจากด้านคมนาคมและสื่อสาร พบว่า 5 จังหวัดที่มีความก้าวหน้ามากที่สุด คือ ภูเก็ต กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สงขลา และพระนครศรีอยุธยา ตามลำดับ โดยภูเก็ตมีศักยภาพด้านคมนาคมและการสื่อสารดีที่สุดในประเทศ รวมทั้งมีจำนวนยานยนต์จดทะเบียนและประชากรเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเป็นลำดับ 2 ของประเทศ


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
tnews01


HASTAG :

ติดตามข่าวอื่นๆ